Site news

General news and announcements

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
แจ้ง update version ใหม่ รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
จ., 26มี.ค. 2018, 9:04 AM
วิธีเรียงลำดับรายชื่อนักเรียน เพื่อใส่คะแนน ปพ.5 ให้ง่ายขึ้น (สำหรับครูผู้สอน) รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
พฤ., 17ส.ค. 2017, 1:15 PM
วิธีดูคะแนนเก็บแต่ละรายวิชา สำหรับนักเรียน รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
พฤ., 17ส.ค. 2017, 9:12 AM
วิธีลงทะเบียนรายวิชาให้นักเรียน โดยครูผู้สอน รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
พ., 16ส.ค. 2017, 10:45 AM
ขั้นตอนการส่งออก ปพ.5 ใน Moodle เป็นไฟล์ Excel (สำหรับคุณครู) รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
อา., 13ส.ค. 2017, 3:19 PM
แนะนำระบบห้องสมุดออนไลน์ Aziz eLibrary รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
อา., 13ส.ค. 2017, 3:19 PM
คู่มือการใช้งาน moodle รูปภาพของแวฮาซัน ลีหมะ แวฮาซัน ลีหมะ 0 แวฮาซัน ลีหมะ
ศ., 20ม.ค. 2017, 9:07 AM
วิธีการใช้ google drive รูปภาพของแวฮาซัน ลีหมะ แวฮาซัน ลีหมะ 0 แวฮาซัน ลีหมะ
อ., 1พ.ย. 2016, 10:31 AM
วิธีการอัปโหลดไฟล์ไปยัง google drive และนำลิงค์ไปใส่ใน Moodle รูปภาพของแวฮาซัน ลีหมะ แวฮาซัน ลีหมะ 0 แวฮาซัน ลีหมะ
อ., 1พ.ย. 2016, 8:34 AM
ปพ.online รูปภาพของแวฮาซัน ลีหมะ แวฮาซัน ลีหมะ 0 แวฮาซัน ลีหมะ
พ., 31ส.ค. 2016, 8:19 AM
สูตรเกรด รูปภาพของแวฮาซัน ลีหมะ แวฮาซัน ลีหมะ 0 แวฮาซัน ลีหมะ
อา., 14ส.ค. 2016, 10:37 AM
ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชาสำหรับนักเรียน รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
ส., 14พ.ค. 2016, 10:17 AM
ขั้นตอนการส่งไฟล์แผนการสอนในงานวิชาการ สำหรับผู้สอน รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
ศ., 13พ.ค. 2016, 3:37 PM
คู่มือการใช้งานระบบ รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
อ., 10พ.ค. 2016, 6:01 AM
แจ้งเรื่องส่งแผนการสอนและกำหนดการสอน รูปภาพของAdmin User Admin User 0 Admin User
พฤ., 5พ.ค. 2016, 10:13 PM