Site news

วิธีการใช้ google drive

 
 
Picture of แวฮาซัน ลีหมะ
วิธีการใช้ google drive
by แวฮาซัน ลีหมะ - Tuesday, 1 November 2016, 10:31 AM
 

วิธีการใช้งาน google drive เพิ่มเติม

สำหรับคุณครูท่านใดที่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถติดตั้งโปรแกรม google drive ในเครื่องของคุณครู

และนำแฟ้มเอกสารต่างๆ ใส่เข้าไปใน google drive ในคอมส่วนตัวได้เลย เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต file จะถูกอัปโหลดขึ้น google อัตโนมัติ และคุณครูสามารถเข้ามาแก้ไข file ในเครื่องคอมของคุณครูเองได้เลย โดยไม่ต้องแชร์ใหม่ ระบบจะupdateไฟล์ที่คุณครูแก้เลย