Site news

ขั้นตอนการส่งไฟล์แผนการสอนในงานวิชาการ สำหรับผู้สอน

 
 
Picture of Admin User
ขั้นตอนการส่งไฟล์แผนการสอนในงานวิชาการ สำหรับผู้สอน
by Admin User - Friday, 13 May 2016, 3:37 PM
 

ดูขั้นตอนการส่งได้ใน 

แนะนำระบบ Aziz@LMS สำหรับครูผู้สอน คู่มือการใช้ ถามตอบปัญหา และเทคนิคการใช้งานระบบ

e-learning-books-earth-white-background-หรือตามไฟล์ด้านล่างนี้