Site news

แจ้งเรื่องส่งแผนการสอนและกำหนดการสอน

 
 
Picture of Admin User
แจ้งเรื่องส่งแผนการสอนและกำหนดการสอน
by Admin User - Thursday, 5 May 2016, 10:13 PM
 

ให้คุณครู upload กำหนดการสอนและแผนการสอนในรายวิชาของคุณครูเองก่อนครับ ในส่วนของงานวิชาการจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ...