จุดประสงค์รายวิชา

1.             เกิดความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรู้จักช่วยเหลือสังคม

2.             มีบุคลิกภาพที่ดี เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้อย่างดี รู้จักหารายได้ การออมทรัพย์ มีความเป็นผู้นำและผู้ตาม มีความสำนึกรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ

3.             สามารถจัดกิจกรรมในวันสำคัญ กิจกรรมแนะแนวการเรียน การประกอบอาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างองค์การวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

มาตรฐานรายวิชา

1.             เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.             เป็นผู้ปฏิบัติตนช่วยเหลือสังคม

3.             เป็นผู้สามารถหารายได้ออมทรัพย์

4.             มีความเป็นผู้นำและผู้ตาม

5.             ทำงานร่วมกับผู้อื่นในการจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้องค์การวิชาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

       ปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางองค์การวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษา โดยสามารถจัดยืดหยุ่น ในรายวิชาองค์การวิชาชีพ 1-6     ทั้ง 6  รายวิชาตามสภาพแนวทางการจัดเงื่อนไขและความเหมาะสมของแต่ละ              สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์รายวิชาเมื่อผู้เรียนจบการศึกษา