คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพการใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows,  Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคํานวณเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตารางทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงานหรือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ2000 สุขศึกษาและพลศึกษา

รายวิชา เพิ่มเติม                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้น ปวช 1    ภาคเรียนที่ 1                                     เวลา  20  ชั่วโมงจำนวน 0.5 หน่วยกิต                  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

         

          ศึกษา วิเคราะห์การสร้างเสริมประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย ผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระดูก        การดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ และการดำเนินชีวิต ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทย แนวทางในการเลือกใช้ทักษะต่างๆ ในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัวผลกระทบและแนวทางที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ ในการเล่นกีฬา การวางแผนกำหนดกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา สิทธิ กฎ กติกาและมารยาทในการดู การเล่น การแข่งขันความมีน้ำใจนักกีฬา

โดยใช้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การวิเคราะห์ อธิบาย วางแผน      มีส่วนร่วม ฝึก ปฏิบัติ การประยุกต์ตามสถานการณ์และการออกกำลังกายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและแนะนำผู้อื่นได้

 

รหัสตัวชี้วัด

1.1  4-6/1                    1.1   4-6/2

2.1  4-6/1           2.1   4-6/2

3.1  4-6/1           พ 3.1   4-6/2         

3.1  4-6/3           พ 3.1  4-6/4

3.1  4-6/5

 

รวมทั้งหมด  ตัวชี้วัด

 

ลักษณะรายวิชา

รหัส 2200-1004                                                        วิชาการขายเบื้องต้น 1

หน่วยกิต 1.0                                                   เวลาเรียนต่อภาค 40 ชั่วโมง

 

รายวิชาตามหลักสูตร

 

จุดประสงค์รายวิชา

1.       เพื่อให้เข้าใจหลักการขาย และความรู้พื้นฐานของงานขาย

2.     เพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักขายที่ดี

            3. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเชื่อมั่นในตนเองและความมีมนุษยสัมพันธ์

 

สมรรถนะรายวิชา

1.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการขาย และความรู้พื้นฐานของการขาย

2.       แสดงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การขาย ประเภทและลักษณะของงานขาย

3.       แสดงความรู้เกี่ยวกับตนเอง กิจการ ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า คู่แข่งขัน โอกาสและความก้าวหน้าของนักขาย

4.        เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักขายที่ดีตามหลักการ

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับหลักการขาย แนวคิดทางการขาย วิวัฒนาการการขาย หน้าที่ทางการขาย ประเภทและลักษณะของงานขาย ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับตนเอง ความรู้เกี่ยวกับกิจการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่ง คุณสมบัติของนักขาย โอกาสและความก้าวหน้าของนักขาย

 

ลักษณะรายวิชา
รหัส
2000-1101                                              วิชาภาษาไทยพื้นฐาน
          หน่วยกิต
1.5                                                   เวลาเรียนต่อภาค  60  ชั่วโมง

รายวิชาตามหลักสูตร

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย
              2. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และสถานการณ์
              3. เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนไปใช้สื่อสาร
ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องตามหลักการ
              4. เพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
              1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาในการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน
              2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดู การอ่านตามหลักการ
              3. พูดติดต่อกิจธุระ พูดในโอกาสต่างๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
              4. เขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
คำอธิบายรายวิชา
                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสารและการส่งสารด้วยภาษาไทย การใช้ถ้อยคำ สำนวน ระดับภาษา การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพูดในโอกาสต่างๆ ตามมารยาทของสังคม การกล่าวทักทาย แนะนำตนเองและผู้อื่น ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ
          พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนข้อความติดต่อกิจธุระ เขียนสะกดคำ สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม เขียนประวัติย่อ เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ