33201 พลศึกษา (แชร์บอล)

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                                                เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาประวัติและความเป็นมาของกีฬาแชร์บอล ประโยชน์กีฬาแชร์บอล และให้มีส่วนร่วมปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาแชร์บอลในเรื่องการส่งลูก การรับลูก การยิงประตู   วิธีการเล่นในแบบต่าง ๆทั้งในขณะเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและเป็นฝ่ายรุก การเล่นเป็นทีม เข้าใจ กฎ กติกาและอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนำกิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกันกับกีฬาแชร์บอลแทนตามความเหมาะสม พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกันและการแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ วินัย เห็นคุณค่าและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ผลการเรียนรู้

1.             มีความรู้ความเข้าใจในประวัติและประโยชน์ของกิจกรรมกีฬาแชร์บอล

2.             มีความรู้ความเข้าใจในมารยาทของผู้ชมและผู้เล่นกีฬาแชร์บอลที่ดี

3.             เข้าใจหลักการอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

4.             มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการยืนเตรียมพร้อม การส่งลูกและการรับลูกแชร์บอลระดับหน้าอก

5.             มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการส่งและรับลูกแชร์บอลสองมือเหนือศีรษะ

6.             มีความรู้ความเข้าใจทักษะในการส่งและรับลูกแชร์บอลมือเดียวเหนือศีรษะ

7.             มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการส่งลูกแชร์บอลแบบพลิกแพลง

8.             มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการยิงประตู

9.             มีความรู้ความเข้าใจทักษะการป้องกันประตู

10.      มีความรู้ความเข้าใจในกติกา การแข่งขัน แชร์บอล

11.      มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการเล่นเป็นทีม

12.      มีความรู้ความเข้าใจกฎและกติกา รู้เทคนิคในการเล่นเกมรับและเกมรุกของกีฬาแชร์บอล

13.      สามารถเล่นและแข่งขันกีฬาแชร์บอล

รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู้

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง และอธิบาย เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุในสนามโน้มถ่วง สนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็ก รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ แรงนิวเคลียร์และแรงไฟฟ้าระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส  ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด  เวลา  ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  ความสัมพันธ์ระหว่างคาบและรัศมีของการเคลื่อนที่เป็นวงกลม  และเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  ประโยชน์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์   แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย   

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายและการทดลอง 

เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

 

มาตรฐานตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ 

4.1  ม.4-6/1  , 4.1 ม.4-6/2   ,  ว 4.1  ม.4-6/3 , 4.1 ม.4-6/4    

4.2  ม.4-6/1  , 4.2  ม.4-6/2  ,   4.2  ม.4-6/3


30244  ชีววิทยา 4

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ภาคเรียนที่  1                               เวลาเรียน 60 ชั่วโมง          จำนวน  1.5  หน่วยกิต

.............................................................................................................................................................

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กำเนิดชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ความหนาแน่นและการแพร่กระจายของประชากร ขนาดของประชากร รูปแบบการเพิ่มของประชากร การรอดชีวิตของประชากร ประชากรมนุษย์ ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม

 

ผลการเรียนรู้

1.สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ

2.สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ชื่อของ

สิ่งมีชีวิต และการระบุชนิด

3. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย และสรุปเกี่ยวกับกำเนิดของชีวิต กำเนิดของเซลล์โพรคาริโอตและเซลล์ยูคาริโอต

4.สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย อธิบาย และสรุปเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นโดเมนและอาณาจักร ลักษณะที่เหมือนและแตกต่างของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรโพทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจ และอาณาจักรสัตว์

5. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบาย และนำเสนอคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพกับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และนำเสนอสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยและผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

7. ออกแบบสถานการณ์จำลองที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต

8. วิเคราะห์ อภิปราย และสรุปได้ว่าการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

9. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับความหมายของประชากร ความหนาแน่นของประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง ขนาดของประชากร และปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากร

10.สืบค้นข้อมูล อภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประชากรมนุษย์ การเติบโต และโครงสร้างอายุของประชากร

11.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

12. อภิปราย อธิบาย และสรุปแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

13.สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม             รวมทั้งหมด13 ผลการเรียนรู้


โครงการสอนรายวิชา เคมี รหัสวิชา ว 30224
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยการเรียน จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์/ภาค
ลักษณะวิชา
  เพิ่มเติม      

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายของสารประกอบอินทรีย์และเคมีอินทรีย์ การเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิส แบบย่อ แบบผสม แบบใช้เส้นและมุม ทดลองการเกิดไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์และหมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะของเอทานอลและกรดแอซิติก ศึกษาหมู่ฟังก์ชัน การจำแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย์ โครงสร้าง การเขียนสูตร การเรียกชื่อ แนวโน้มของจุดหลอมเหลวและจุดเดือด การละลายน้ำ ปฏิกิริยาบางชนิด การนำไปใช้ประโยชน์และอันตรายของสารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก        เอสเทอร์ เอมีนและเอไมด์ รวมทั้งศึกษาการทดลองสมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การเตรียมเอสเทอร์จากปฏิกิริยาที่เรียกว่า             เอสเทอริฟิเคชันและปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์

ศึกษาการเกิดและองค์ประกอบทางเคมีของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ การสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียม กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบและการแยกแก๊สธรรมชาติ เลขออกเทน เลขซีเทน อุตสาหกรรมปิโตรเลียม กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบและการแยกแก๊สธรรมชาติ เลขออกเทน เลขซีเทน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีภัณฑ์ ศึกษาประเภทของพอลิเมอร์และปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์ ศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ประเภทต่างฯ  ศึกษาทดลองสมบัติบางประการของพลาสติกชนิดต่างฯ  การเตรียมเส้นใยกึ่งสังเคราะห์จากใยธรรมชาติ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์และการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  มลพิษที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางในการป้องกัน

ศึกษาธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลัก โครงสร้าง ชนิด หน้าที่ แหล่งที่พบ และประโยชน์ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลีอิก ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการทดสอบโปรตีนในอาหาร ศึกษาสมบัติ  การทำงานและการเรียกชื่อของเอนไซม์ ทดลองเพื่อศึกษาสมบัติของเอนไซม์และปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ ศึกษาและทดลองการแปลงสภาพโปรตีน สมบัติบางประการและปฏิกิริยาเฉพาะของคาร์โบไฮเดรต การละลายของน้ำมันและไขมันในตัวทำละลายบางชนิด ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของน้ำมันหรือไขมันซึ่งเป็นเอสเทอร์ด้วยสารละลายเบส ศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกุล

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา  ภาษาไทย                                                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้          ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                                                                          ภาคเรียนที่  1
รหัสวิชา  ท  33101                                                                             เวลา  40  ชั่วโมง..........................................................................................................................................................................

                  ศึกษาวิเคราะห์ ฝึกทักษะทางภาษา ฟัง ดู พูด อ่านและเขียนบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองประเภทกาพย์ รับสารด้วยการอ่านจากสื่อต่างๆ เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด รายงานจากสิ่งที่อ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่นอธิบาย บรรยาย พรรณนา ย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ และเนื้อหาที่หลากหลาย เขียนเรียงความจากจินตนาการโดยใช้โวหารต่างๆ เขียนบันทึก เขียนโครงการและรายงานการดำเนินโครงการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศในการอ้างอิงรวมทั้งประเมินงานเขียนของผู้อื่นแล้ว  นำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟัง ดู วิเคราะห์วัตถุประสงค์ แนวคิด การใช้ภาษาความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟังและดู ประเมินสิ่งที่ฟังและดู มีทักษะการพูดในโอกาสต่างๆทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้อง พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง โน้มน้าว และเสนอแนวคิดใหม่อย่างมีเหตุผลเข้าใจธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา ระดับภาษา ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับกาลเทศะ และใช้คำราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น รู้และเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดี ภูมิปัญญาทางภาษา และวรรณคดีพื้นบ้าน เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีไทยโดยใช้กระบวนการเรียนทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ และ กระบวนการสร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า เกิดทักษะทางภาษา น าความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา เข้าใจและเห็นคุณค่าในวรรณคดีและวรรณกรรมไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ มีมารยาทในการอ่าน เขียน การฟัง ดู และพูด มีนิสัยรักการอ่านและการเขียน

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1 ม.4-6/2       ท 1.1 ม.4-6/4          ท 1.1 ม.4-6/6          ท 1.1 ม.4-6/1-7         ท 1.1 ม.4-6/8

ท 2.1 ม.4-6/1      ท 2.1 ม.4-6/4       ท 2.1 ม.4-6/5   ท 3.1 ม.4-6/1-6       ท 3.1 ม.4-6/1-3    ท 3.1 ม.4-6/5-6          


คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

80 ชั่วโมง (2 หน่วยกิต)

 

            อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  เลือกและใช้คำขอร้อง คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย ให้คำแนะนำ  อธิบาย ระบุและเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค  ข้อความ สำนวน สุภาษิต   บทกลอน วิถีชีวิต  ความคิด ความเชื่อ  ที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  และนำไปใช้อย่างมีเหตุผล  สืบค้น  ค้นคว้า  รวบรวม  วิเคราะห์  บันทึกสรุป นำเสนอความรู้/ข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์  ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ  สื่อสารอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและสังคม เพื่อขอและให้ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ วิเคราะห์ตีความ สะท้อนความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ รวมทั้งสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี กิจกรรม ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์  ประสบการณ์  สถานการณ์  ในสังคมและโลก ประเด็นที่อยู่ในความสนใจอย่างมีเหตุผล เข้าร่วม  แนะนำ  และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมโดยเลือกใช้ภาษา  น้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา  โอกาส  และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการ ทำงาน

ตัวชี้วัด:

มฐ ต 1.1 ม.4-6/1 – 4

มฐ ต 1.2 ม.4-6/1 – 2, 1.2 ม.4-6/4 – 5

มฐ ต 1.3 ม.4-6/13

มฐ ต 2.1 ม.4-6/1 – 3

มฐ ต 2.2 ม.4-6/1 – 2

มฐ ต 3.1 ม.4-6/1

มฐ ต 4.1 ม.4-6/1

มฐ ต 4.2 ม.4-6/1 – 2