คำอธิบายรายวิชา


                                                                                      รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา  30101


                                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ


                                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   เวลาเรียน  40  ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา  1/2559


อธิบายหน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน วิธีการดูและชุมชน วิธีการดูแลรักษาทำความสะอาดจัด ตกแต่งบ้านและโรงเรียน วิธีเลือกใช้และดูแลรักษาและทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย กระบวนการดูแลรักษาและทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า ความหมายและความสำคัญของการปลูกพืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช การใช้เทคโนโลยีในการปลูกพืช ความหมายและความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช ประเภทและวิธีการขยายพันธุ์พืช ความหมายและความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ แนวทางการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ อธิบายความ คุณค่า และประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย แนวทางการสร้างรายได้จากงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย


เลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ ฤดูกาล รูปร่าง และสีผิว ฝึกปฏิบัติดูแลรักษา ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า  จัด ตกแต่งห้องต่างๆ ในบ้านและจัดและตกแต่งสวนในโรงเรียน ทำความสะอาดโรงเรียน ตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนสั้นและกางเกงลำลอง ดัดแปลงเสื้อผ้าที่เก่าและชำรุด ขยายพันธ์พืชด้วยวิธีการแบ่งและแยก เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แบ่งกลุ่มร่วมกันเลี้ยงไก่พื้นเมือง สำรวจวัสดุต่างๆ ในบ้านของตนเอง ประดิษฐ์มาลับตุ้มสอดลายชายเดียว ถาดใบตองกลีบกุหลาบ ผอบฟักทองแกะสลัก


เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


 


รหัสตัวชี้วัด


ง   ๑.๑ ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒,   ม.๔-๖/๓,    ม.๔-๖/๔,  ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖,   ม.๔-๖/๗


ง   ๒.๑ ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒,   ม.๔-๖/๓,    ม.๔-๖/๔,  ม.๔-๖/๕


ง   ๔.๑ ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒,   ม.๔-๖/๓,    ม.๔-๖/๔

32201  พลศึกษา (วอลเลย์บอล)

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                                                เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาประวัติและความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล ประโยชน์กีฬาวอลเลย์บอล และให้มีส่วนร่วมปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร  การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล  มีทักษะการเคลื่อนไหว   การเล่นลูกสองมือล่าง   การเล่นลูกสองมือบน    ทักษะการตบลูกบอล   ทักษะการสกัดกั้นลูกบอล   ทักษะการเสิร์ฟ  รูปแบบ เทคนิค การเล่นประเภททีม กฎ  กติกาการแข่งขันและอื่นๆ  อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนำกิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกันกับกีฬาวอลเลย์บอลแทนตามความเหมาะสม พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกันและการแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ วินัย เห็นคุณค่าและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ผลการเรียนรู้

1.             มีความรู้ความเข้าใจในประวัติและประโยชน์ของกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอล

2.             มีความรู้ความเข้าใจในมารยาทของผู้ชมและผู้เล่นกีฬาวอลเลย์บอลที่ดี

3.             เข้าใจหลักการอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

4.             มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการยืนเตรียมพร้อม การเล่นลูกวอลเลย์บอลด้วยมือล่าง

5.             มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการเล่นลูกวอลเลย์บอลด้วยมือบน

6.             มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับการส่งลูกหรือการโต้ลูกวอลเลย์บอลมือล่าง

7.             มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการส่งลูกหรือการโต้ลูกวอลเลย์บอลมือบน

8.              มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลด้วยมือบนและมือล่าง

9.             มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับทักษะการพักลูกวอลเลย์บอลและการตั้งลูกวอลเลย์บอล

10.      มีความรู้ความเข้าใจในกติกา การแข่งขัน วอลเลย์บอล

11.      มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการเล่นเป็นทีม

12.      มีความรู้ความเข้าใจกฎและกติกา รู้เทคนิคในการเล่นเกมรับและเกมรุกของกีฬาวอลเลย์บอล

13.      สามารถเล่นและแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู้

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาหน้าที่พลเมือง                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                                                         รหัสวิชา ส ๓๒๑0๑ภาคเรียนที่ 1

เวลา  ๔0 ชั่วโมง  /ปี                                                                                            จำนวน   ๑.0 หน่วยกิต

..........................................................................................................................................................................                ศึกษา วิเคราะห์ ความสำคัญโครงสร้างทางสังคม การขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหาแนวทางในการพัฒนาทางสังคม  การปฏิบัติตนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก  วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ละเลือกรับวัฒนธรรมสากล  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาการเมืองที่สำคัญในประเทศไทย  การเมือง  การปกครอง การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ  การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา  เศรษฐกิจ สังคม  ความสำคัญและ ความจำเป็นที่ต้องธำรงไว้ซึ่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  การใช้อำนาจรัฐ กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว  กฎหมายแพ่งเกี่ยวนิติกรรมสัญญา  กฎหมายอาญาในเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพย์   ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย กฎหมายอื่นที่สำคัญ  ข้อตกลงระหว่างประเทศ

                โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการณ์ทางสังคม กระบวนการณ์เผชิญสถานการณ์  กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม

                เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามรถนำประยุกต์ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุฯธรรม  จริยธรรม   มีคูณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ สามมารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข ในสังคมไทยและโลก

 

 

ตัวชี่วัด

ส 2.1  ม4-6/1   ม.4-6/2    ม.4-6/3   ม.4-6/4   ม.4-6/5

ส2.2ม 4-6/1 ม.4-6/2  ม.4-6/3 ม.4-6/4

รวม 9 ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา  30101

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   เวลาเรียน  40  ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา  1/2559

อธิบายหน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน วิธีการดูและชุมชน วิธีการดูแลรักษาทำความสะอาดจัด ตกแต่งบ้านและโรงเรียน วิธีเลือกใช้และดูแลรักษาและทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย กระบวนการดูแลรักษาและทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า ความหมายและความสำคัญของการปลูกพืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช การใช้เทคโนโลยีในการปลูกพืช ความหมายและความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช ประเภทและวิธีการขยายพันธุ์พืช ความหมายและความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ แนวทางการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ อธิบายความ คุณค่า และประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย แนวทางการสร้างรายได้จากงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย

เลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ ฤดูกาล รูปร่าง และสีผิว ฝึกปฏิบัติดูแลรักษา ทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า  จัด ตกแต่งห้องต่างๆ ในบ้านและจัดและตกแต่งสวนในโรงเรียน ทำความสะอาดโรงเรียน ตัดเย็บเสื้อคอกลมแขนสั้นและกางเกงลำลอง ดัดแปลงเสื้อผ้าที่เก่าและชำรุด ขยายพันธ์พืชด้วยวิธีการแบ่งและแยก เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แบ่งกลุ่มร่วมกันเลี้ยงไก่พื้นเมือง สำรวจวัสดุต่างๆ ในบ้านของตนเอง ประดิษฐ์มาลับตุ้มสอดลายชายเดียว ถาดใบตองกลีบกุหลาบ ผอบฟักทองแกะสลัก

เกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

รหัสตัวชี้วัด

ง   ๑.๑ ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒,   ม.๔-๖/๓,    ม.๔-๖/๔,  ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖,   ม.๔-๖/๗

ง   ๒.๑ ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒,   ม.๔-๖/๓,    ม.๔-๖/๔,  ม.๔-๖/๕

ง   ๔.๑ ม.๔-๖/๑,  ม.๔-๖/๒,   ม.๔-๖/๓,    ม.๔-๖/๔

 


               

                                                                     คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา  ภาษาไทย                                                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                                                                                         ภาคเรียนที่ ๑
รหัสวิชา ท.๓๒๑๐๑                                                                                            เวลาเรียน   ๔๐ ชั่วโมง


                ศึกษาเนื้อเรื่องที่ได้จากการอ่าน  ฟัง  ดู  และพูดในรูปแบบต่างๆ  ที่มีเนื้อหาหลากหลาย  รู้หลักการวิจารณ์เนื้อเรื่องที่อ่านอย่างลึกซึ้ง  และรู้จักใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ  ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการเขียนรายงานเชิงวิชาการพร้อมอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกวิธิตามหลักการเขียนอ้างอิง  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตลอดจนรู้จักใช้ภาษาในการพูด  ในโอกาสต่างๆ  รวมถึงการใช้คำราชาศัพท์ให้เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ  ทั้งนี้เพื่อให้คงความงามแห่งวรรณศิลป์ไทย  รักความเป็นไทย  มีมารยาทที่ดีงามและพร้อมที่จะอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่สืบไป


ตัวชี้วัด
ท ๑.๑    ม.๕/๓ , ม.๕/๕
ท ๒.๑  ม.๕/๑ , ม. ๕/๒ , ม. ๕/๓ , ม.๕/๖
ท ๓.๑    ม.๕/๑ , ม.๕/๕ , ม.๕/๖
ท.๔.๑    ม.๕/๒ , ม.๕/๓

รวมทั้งหมด  ๑๑  ตัวชี้วัด

                                                            

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

                                                                                                                                               80 ชั่วโมง (2 หน่วยกิต)

                ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย อ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ                     จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ  เลือกและใช้คำขอร้อง และให้คำแนะนำ  พูดและเขียนเสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม                พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ  แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนคำพังเพย และสุภาษิตของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสาร ของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ

 


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) Fifty-Fifty Book One                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                                       เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

 

ใช้ภาษาในการสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล เหตุการณ์ และประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทิศทาง ที่ตั้งของสิ่งของและสถานที่ และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างเหมาะสม         จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุป/ตีความจากการฟังประโยค ข้อความ บทสนทนา และเรื่องต่าง ๆ ได้ รวมทั้งพูดแสดงความรู้สึก อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องและเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล มีมารยาทสังคมในการเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการพูดและสนทนาได้อย่างเหมาะสมในระดับของบุคคล โอกาส สถานที่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีความรู้จัก เข้าใจ และภูมิใจในตนเอง เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น

 

ผลการเรียนรู้

1. พูดขอและให้ข้อมูล สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง บุคคล กิจกรรมยามว่าง อาชีพ การศึกษา อายุ สถานภาพ วันที่ เวลา ความสามารถของบุคคล ทิศทาง ที่ตั้งของสิ่งของและสถานที่ สถานการณ์ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์

2. เข้าใจ จับใจความสำคัญ บอกรายละเอียด ปฏิบัติตามคำสั่งและเขียนบันทึกข้อมูลจากเรื่องหรือบทสนทนาที่ฟัง

 

รวมทั้งหมด  2  ผลการเรียนรู้