คำอธิบายรายวิชา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                              สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

รายวิชา  อ. 31201    ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/ สัปดาห์                                                            จำนวน  1.0 หน่วยกิต


                   ปฏิบัติตสมคำสั่ง คำชี้แจง  ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อมูลที่ฟัง  แสดงความคิดเห็นจากการฟังสื่อต่างๆ ที่เป็นสารคดีและบันทึงคดี พร้อมให้เหตุผลประกอบสนทนา โต้ดอบข้อมูลเกี่ยงกับตนเอง  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองในห้องเรียน มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามหัวข้อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เลือกใช้ภาษา และกริยาท่าทางที่เหมาะกับระดับของบุคคล ค้นคว้าและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม


ผลการเรียนรู้

       1. เข้าใจน้ำเสียง  ความรู้สึกของผู้พูด  คำสั่ง  คำขอร้อง  คำชี้แจง  คำบรรยาย  คำแนะนำสารสนเทศและคู่มื่อต่างๆ

       2. เข้าใจ  ตีความ  หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆถ่ายโอนเป็นข้อความที่ใช้ถ้อยคำของตนเอง

       3.  เข้าใจ  ตีความ วิเคระห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล บทความ ข่าวสาร สารคดี บันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กโทรนิกส์ฺ

       4. ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถดำเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยี่ที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

      5. ใช้ภาษาาเพื่อขอและให้ข้อมูล  อธิบาย  แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเหตุการณ์ต่างๆ ในชุมชนและสังคม  สร้างองค์ความรู้  โดยใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียยนทางภาษาและผลจากการฝึกทักษะต่างๆ รวมทั้งการวางแผนในการเรียนและอาชีพ

      6. นำเสนอข้อมูล  เรื่องราว  รายงานเกี่ยวกับประสบการณ์และเหตุการณ์หรื่อเรื่องทั่วไป

      7. นำเสนอบทกวี  หรือบทละครสั้น  โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน

      8. ใช้ภาษาและท่าทางในการสื่อสารได้เหมาะสมกับบุคคล  กาลเทศะ  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

      9. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของภาษาไทยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาและนำไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ

     10. ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง

เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง และผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา ใช้การประมาณค่าในการคำนวณและแก้ปัญหา และเข้าใจระบบจำนวนและนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้ วิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical model) อื่นๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปใช้แก้ปัญหา

มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การจัดหน่วยการเรียนรู้


หน่วยการเรียนรู้ที่ เรื่อง จำนวนชั่วโมง
1 เซต 14
2 การให้เหตุผล 8
3 จำนวนจริง 10
4 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ 8

จำนวนชั่วโมงทั้งหมด 40


พ 31201  พลศึกษา (แฮนด์บอล)

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                                                 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง  จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาประวัติและความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล ประโยชน์กีฬาแฮนด์บอล และให้มีส่วนร่วมปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาแฮนด์บอลในเรื่องการส่งลูก การรับลูก การยิงประตู   วิธีการเล่นในแบบต่าง ๆทั้งในขณะเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและเป็นฝ่ายรุก การเล่นเป็นทีม เข้าใจ กฎ กติกาและอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนำกิจกรรมพลศึกษาอื่น ๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกันกับกีฬาแฮนด์บอลแทนตามความเหมาะสม พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกันและการแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ วินัย เห็นคุณค่าและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ผลการเรียนรู้

1.             มีความรู้ความเข้าใจในประวัติและประโยชน์ของกิจกรรมกีฬาแฮนด์บอล

2.             มีความรู้ความเข้าใจในมารยาทของผู้ชมและผู้เล่นกีฬาแฮนด์บอลที่ดี

3.             เข้าใจหลักการอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

4.             มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการยืนเตรียมพร้อม การส่งลูกและการรับลูกแฮนด์บอลระดับหน้าอก

5.             มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการส่งและรับลูกแฮนด์บอลสองมือเหนือศีรษะ

6.             มีความรู้ความเข้าใจทักษะในการส่งและรับลูกแฮนด์บอลมือเดียวเหนือศีรษะ

7.             มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการส่งลูกแฮนด์บอลแบบพลิกแพลง

8.             มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการยิงประตู

9.             มีความรู้ความเข้าใจทักษะการป้องกันประตู

10.      มีความรู้ความเข้าใจในกติกา การแข่งขัน แฮนด์บอล

11.      มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการเล่นเป็นทีม

12.      มีความรู้ความเข้าใจกฎและกติกา รู้เทคนิคในการเล่นเกมรับและเกมรุกของกีฬาแฮนด์บอล

13.      สามารถเล่นและแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล

รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                                                   รหัสวิชา ง. 30101

เวลา  40 ชั่วโมง                                                                                                                      จำนวน  1 หน่วยกิต

ศึกษาและทำความเข้าใจระบบการทำงานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้เลือกใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเขียนโปรแกรมภาษาเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานได้

สามารถติดต่อสื่อสาร ถ่ายโอน ค้นหาข้อมูลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวัน    

                   ตัวชี้วัด

                   ง 3.1      ม.4-6/2    ม.4-6/3    ม.4-6/4   ม.4-6/8  ม.4-6/11

  รวม 5 ตัวชี้วัด

ศึกษาวิเคราะห์อธิบายหลักการแบ่งโครงสร้างโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก กระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การลำดับชั้นหิน ซากดึกดำบรรพ์และโครงสร้างทางธรณีวิทยาเพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่ ประโยชน์ของข้อมูลทางธรณีวิทยา   ศึกษาวิเคราะห์อธิบายการกำเนิดเอกภพ กาแล็กซี วิวัฒนาการของดาว การเกิดดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ สีและอุณหภูมิ ผิวของดาวฤกษ์ รวมทั้งระยะห่างของดาวฤกษ์ การกำเนิดระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดวงอาทิตย์ เทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียมและยานอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม กล้องโทรทรรศน์ และสถานีอวกาศ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  และมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานของความพอเพียง 

             มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  มีความซื่อสัตย์  อดทน รอบคอบ มีเหตุผล  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม