คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ ๕                      กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๓ ภาคเรียนที่  ๑          เวลา ๖๐ ชั่วโมง           จํานวน   ๑.๕ หนวยกิต 

ศึกษา วิเคราะหความเรง ผลของแรงลัพธที่มีตอวัตถุแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา แรงพยุงของ ของเหลว แรงเสียดทาน โมเมนตของแรงการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโคง งานและพลังงาน พลังงานศักยและพลังงานจลนการเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎการอนุรักษพลังงาน ความสัมพันธระหวางความ ตางศักยไฟฟา กระแสไฟฟา และความตานทานไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน พลังงานไฟฟาของ เครื่องใชไฟฟาการคํานวณพลังงานไฟฟาที่ใชการตอวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน โดยใชกระบวนการทาง วิทยาศาสตรการสืบเสาะหาความรูการสํารวจตรวจสอบ การสืบคนขอมูลและการอภิปราย เพื่อใหเกิด ความรูความคิดความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูมีความสามารถในการตัดสินใจ นําความรูไปใชใน ชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตรจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 


รหัสตัวชี้วัด      ว ๔.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม ๓/๓ 

                       ว ๔.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม ๓/๓ 

                       ว ๕.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔, ม.๓/๕ 

                       ว ๘.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓, ม.๑/๔, ม.๑/๕, ม.๑/๖, ม.๑/๗, ม.๑/๘, ม.๑/๙

 รวมทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วัด

23101 ภาษาอังกฤษ

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1                                                  เวลาเรียน 60 ชั่วโมง          จำนวน 1.5 หน่วยกิจ

………………………………………………………………………………………………………………..

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติตามและใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ     อ่านออกเสียงคำศัพท์ สำนวน ประโยค ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือกระบุและเขียนหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบต่างๆ แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่าน พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  พูดสนทนาและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง อธิบายเปรียบเทียบเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมของไทย  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง แล้วนำเสนอด้วยการพูดและการเขียนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้และสื่อสารในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ

รหัสตัวชี้วัด

(1.1)   ม. 3/1 , ม. 3/2, ม. 3/3 , ม. 3/4

(1.2)   ม. 3/1 , ม. 3/2, ม. 3/3, ม. 3/4, ม. 3/5

(1.3)   ม. 3/1 , ม. 3/2, ม. 3/3

(2.1)   ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3

(2.2)   ม. 3/1 , ม. 3/2

(3.1)   ม. 3/1

(4.1)   ม. 3/1

(4.2)   ม. 3/1 , ม. 3/2

รวม 21 ตัวชี้วัด

 


คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา  23101

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  เวลา  40  ชั่วโมง  ประจำปีการศึกษา  1/2559

 

- เข้าใจความหมาย  ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของธุรกิจ  ประเภทของธุรกิจ  ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง

- อธิบาย  บอก ประโยชน์ของธุรกิจ  องค์ประกอบของธุรกิจ  หน้าที่ของธุรกิจ  ตลอดจนคุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ  จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจที่พึงปฏิบัติ  แนวทางเข้าสู่อาชีพ  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด  ความสนใจของตนเอง

- เห็นความสำคัญของอาชีพ การหางานทำหรือตำแหน่งงานว่าง การทำงานที่มีประสิทธิภาพ  โดยใช้ทักษะการจัดการ   การสร้างประสบการณ์  ในการเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง

 

รหัสตัวชี้วัด

ง.  1.1  ม. 3/1  3/3

ง.  4.1  ม. 3/1  3/2  ม.3/3

 


คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา  ภาษาไทย                                                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                                                                                         ภาคเรียนที่  ๑

รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๑                                                                                            เวลา  60  ชั่วโมง

                                                                                                                                                                                               

                ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง  การอ่านจับใจความ  การอ่านตามความสนใจฝึกทักษะการคัดลายมือ การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ  เขียนอัตชีวประวัติ  เขียนย่อความ  การเขียนจดหมายธุระ เขียนอธิบาย  ชี้แจง แสดงความคิดเห็น  และโต้แย้ง เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้ความคิดเห็น หรือโต้แย้งสื่อต่างๆ  กรอกแบบสมัครงาน เขียนรายงาน  ฝึกทักษะพูดแสดงความคิดเห็น  และการประเมินเรื่องจากการฟังและการดู พูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังที่ดู  พูดในโอกาสต่างๆ  พูดโน้มน้าว

                โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  กระบวนการเขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  กระบวนการฟัง การดู  และการพูด  สามารถเลือกฟังและดู  และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  พลังภาษา และนำประยุกต์ใช้จริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด

 

 

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑    ม. ๓/๒ ม.๓/๓   ม. ๓/๔  ม. ๓/๖  ม. ๓/๑๐

ท ๒.๑   ม. ๓/๑  ม.๓/๒   ม. ๓/๓  ม. ๓/๕  ม. ๓/๖  ม. ๓/๗  ม. ๓/๘  ม. ๓/๙  ม. ๓/๑๐

ท ๓.๑    ม. ๓/๑  ม.๓/๒   ม. ๓/๓  ม. ๓/๕  ม. ๓/๖

 

 

รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา  ภาษาไทย                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                                                     ภาคเรียนที่  ๑

รหัสวิชา ท ๒๓๑๐๑                                                      เวลา  60  ชั่วโมง

                                                                                                                  

          ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง  การอ่านจับใจความ  การอ่านตามความสนใจฝึกทักษะการคัดลายมือ การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ  เขียนอัตชีวประวัติ  เขียนย่อความ  การเขียนจดหมายธุระ เขียนอธิบาย  ชี้แจง แสดงความคิดเห็น  และโต้แย้ง เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และแสดงความรู้ความคิดเห็น หรือโต้แย้งสื่อต่างๆ  กรอกแบบสมัครงาน เขียนรายงาน  ฝึกทักษะพูดแสดงความคิดเห็น  และการประเมินเรื่องจากการฟังและการดู พูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังที่ดู  พูดในโอกาสต่างๆ  พูดโน้มน้าว

          โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  กระบวนการเขียนสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  กระบวนการฟัง การดู  และการพูด  สามารถเลือกฟังและดู  และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์  เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา  พลังภาษา และนำประยุกต์ใช้จริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ  และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด

 

 

ตัวชี้วัด

ท ๑.๑   ม. ๓/๒  ม.๓/๓   ม. ๓/๔  ม. ๓/๖  ม. ๓/๑๐

ท ๒.๑   ม. ๓/๑  ม.๓/๒   ม. ๓/๓  ม. ๓/๕  ม. ๓/๖  ม. ๓/๗  ม. ๓/๘  ม. ๓/๙  ม. ๓/๑๐

ท ๓.๑   ม. ๓/๑  ม.๓/๒   ม. ๓/๓  ม. ๓/๕  ม. ๓/๖

 

 

รวม  ๒๒  ตัวชี้วัด