Site news

Picture of Admin User
แนะนำระบบห้องสมุดออนไลน์ Aziz eLibrary
by Admin User - Wednesday, 19 July 2017, 4:25 PM
 

แนะนำระบบสารสนเทศห้องสมุดออนไลน์ Aziz eLibrary สำหรับนักเรียน และคุณครูที่สนใจ 

สามารถสืบค้นหนังสือออนไลน์ และดูสถานะการยืมคืนของหนังสือได้ 

สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งจาก PC , Notebook, Table, มือถือ 

เว็บไซต์  http://azizstan.thaiddns.com/elibrary

หรือเข้าผ่านเครือข่ายของโรงเรียนได้ที่  http://192.168....

Read the rest of this topic
(53 words)
 
Picture of แวฮาซัน ลีหมะ
คู่มือการใช้งาน moodle
by แวฮาซัน ลีหมะ - Friday, 20 January 2017, 9:07 AM
 

โหลดได้

Picture of แวฮาซัน ลีหมะ
วิธีการใช้ google drive
by แวฮาซัน ลีหมะ - Tuesday, 1 November 2016, 10:31 AM
 

วิธีการใช้งาน google drive เพิ่มเติม

สำหรับคุณครูท่านใดที่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถติดตั้งโปรแกรม google drive ในเครื่องของคุณครู

และนำแฟ้มเอกสารต่างๆ ใส่เข้าไปใน google drive ในคอมส่วนตัวได้เลย เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต file จะถูกอัปโหลดขึ้น google อัตโนมัติ และคุณครูสามารถเข้ามาแก้ไข ...

Read the rest of this topic
(77 words)