Site news

Picture of แวฮาซัน ลีหมะ
คู่มือการใช้งาน moodle
by แวฮาซัน ลีหมะ - Friday, 20 January 2017, 9:07 AM
 

โหลดได้

Picture of แวฮาซัน ลีหมะ
วิธีการใช้ google drive
by แวฮาซัน ลีหมะ - Tuesday, 1 November 2016, 10:31 AM
 

วิธีการใช้งาน google drive เพิ่มเติม

สำหรับคุณครูท่านใดที่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สามารถติดตั้งโปรแกรม google drive ในเครื่องของคุณครู

และนำแฟ้มเอกสารต่างๆ ใส่เข้าไปใน google drive ในคอมส่วนตัวได้เลย เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต file จะถูกอัปโหลดขึ้น google อัตโนมัติ และคุณครูสามารถเข้ามาแก้ไข ...

Read the rest of this topic
(77 words)
 
Picture of แวฮาซัน ลีหมะ
วิธีการอัปโหลดไฟล์ไปยัง google drive และนำลิงค์ไปใส่ใน Moodle
by แวฮาซัน ลีหมะ - Tuesday, 1 November 2016, 8:34 AM
 
Picture of แวฮาซัน ลีหมะ
ปพ.online
by แวฮาซัน ลีหมะ - Wednesday, 31 August 2016, 8:19 AM
 

สำหรับคุณครูที่ต้องการกรอกข้อมูล ปพ.online บนมือถือ ให้คุณครูเข้าไปยัง play store (สำหรับ android) แล้วดาวน์โหลด google sheets

 
Picture of แวฮาซัน ลีหมะ
สูตรเกรด
by แวฮาซัน ลีหมะ - Sunday, 14 August 2016, 10:37 AM
 

=IF(Q2<50,0,IF(Q2<55,1,IF(Q2<60,1.5,IF(Q2<65,2,IF(Q2<70,2.5,IF(Q2<75,3,IF(Q2<80,3.5,4)))))))