Site announcements

กิจกรรมกลุ่มวิชาสามัญ เทอม 2/2562

 
Picture of มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง
กิจกรรมกลุ่มวิชาสามัญ เทอม 2/2562
by มุกตาร์ เจ๊ะมูเก็ง - Wednesday, 11 December 2019, 1:38 PM
 

สรุปกิจกรรมกลุ่มในแต่ละเดือนตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อให้ครูประจำชั้นรวบรวมคะแนนจากครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาและในแต่ละเดือนครับ