ศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ที่มีอยู่ในประเทศ  และอาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ในโลก เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกงาน

                วิเคราะห์  อภิปราย  จำแนก จัดกลุ่ม เปรียบเทียบ  สังเคราะห์  ประเมินค่า  สรุป และนำข้อมูล มาเป็นส่วนประกอบเป็นแนวทางสู่อาชีพ ประเมินทางเลือกอาชีพ เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้  ความสามารถ   ทัศนคติ  ศักยภาพ  วิสัยทัศน์ แนวโน้มที่เหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพ              โดยศึกษาข้อมูลในเรื่อง แนวโน้มด้านอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน การเตรียมตัวหางานและสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเข้าสู่งาน    ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้าของอาชีพต่างๆ   วิธีการสมัครงาน   การเตรียมตัวในการสัมภาษณ์    ลักษณะการทำงาน เช่น เวลาที่เข้าทำงาน สถานที่ทำงาน    การเตรียมตัวในการเปลี่ยนอาชีพ 

เลือก  และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน โดยมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้อย่างถูกวิธี  ใช้โดยมีหลักการ และมีความสมเหตุสมผลในการใช้ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและเจตคติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

                ฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ โดยสามารถจำลองอาชีพ เช่น การจัดนิทรรศการ และ เข้าร่วมกิจกรรมอาชีพ

                 ผู้เรียน มีคุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ ค่านิยม และลักษณะนิสัยในการทำงาน ประกอบด้วย  ความซื่อสัตย์  เสียสละ  ยุติธรรม  ประหยัด  ขยัน  อดทน    รับผิดชอบ  ตรงเวลา  รอบคอบ  ปลอดภัย  คุ้มค่า   ยั่งยืน  สะอาด  ประณีต มีเหตุผล  มีมารยาท    ช่วยเหลือตนเอง ทำงานบรรลุเป้าหมาย  ทำงานถูกวิธี  ทำงานเป็นขั้นตอน   ทำงานเป็นระบบ   มีความคิดสร้างสรรค์  มีประสิทธิภาพ  รักษาสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตฯลฯ

                เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี