คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาเศรษฐศาสตร์                                                                     รหัสวิชา ส32102

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕                        จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                                       ภาคเรียนที่  ๒

ครูผู้สอน นางอัฮลาม       เจะเด็ง

               ศึกษา  และอภิปรายการกำหนดราคาและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ   และบทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา  เพื่อการแจกจ่ายและจัดสรรในทางเศรษฐกิจ 

             ตระหนักถึงความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  และเห็นความสำคัญในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบัน

           อธิบายความหมาย  วิวัฒนาการของสหกรณ์ในประเทศไทย   ตระหนักถึงความสำคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนและประเทศ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข  

           อธิบายบทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน  การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ     วิเคราะห์สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ และบอกแนวทางในการแก้ปัญหาของนโยบายการเงิน การคลัง

          ศึกษาวิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ และใช้กระบวนการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์

ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง

และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์  ปัญหาที่เกิดขึ้น  แนวทางการแก้ไข  รู้จักใช้ทรัพยากร ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  และส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้า

 

 ตัวชี้วัด

ส ๓.๑  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒    ม.๔-๖/๓    ม.๔-๖/๔

ส ๓.๒  ม.๔-๖/๑   ม.๔-๖/๒    ม.๔-๖/๓

รวม  ๗  ตัวชี้วัด