คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการจัดการ ความเป็นมาและแนวคิดในการจัดการ หลักการและกระบวนการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการงานบุคคล การอำนวยการ การกำกับดูแล แรงงานสัมพันธ์และประกันสังคม การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ


ชื่อรายวิชา  การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
รหัสวิชา  2001-1002    (2-0-2)จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1.  เข้าใจเกี่ยวกับหลักากรวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนและการ           จัดการทางการเงิน หลักการบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2.  สามารถจัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย  โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3.  มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน ประหยัด และอดทน

สมรรถนะรายวิชา 
1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพการเป็นผู้ประกอบการ การวางแผนและ       การจัดการทางการเงิน หลักการบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องต้น และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2.  จัดทำแผนธุรกิจอย่างง่าย
3.  ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดำเนินงาน
4.  ประยุกต์ใช้หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดำเนินงาน 

คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพการออมการลงทุน การเป็นผู้ประกอบการการจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผนธุรกิจหลักเบื้องต้นในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร และการประยุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นผู้ประกอบการ