นักเรียนลงทะเบียนโดยใช้รหัส แบ่งตามชั้นปี ดังนี้ 

นักเรียน ม.1  ใช้รหัสลงทะเบียน -->    student1 

นักเรียน ม.2  ใช้รหัสลงทะเบียน -->    student2

นักเรียน ม.3  ใช้รหัสลงทะเบียน -->    student3

นักเรียน ม.4  ใช้รหัสลงทะเบียน -->    student4

นักเรียน ม.5  ใช้รหัสลงทะเบียน -->    student5

นักเรียน ม.6  ใช้รหัสลงทะเบียน -->    student6


นักเรียนลงทะเบียนโดยใช้รหัส แบ่งตามชั้นปี ดังนี้ 

นักเรียน ม.1  ใช้รหัสลงทะเบียน -->    student1 

นักเรียน ม.2  ใช้รหัสลงทะเบียน -->    student2

นักเรียน ม.3  ใช้รหัสลงทะเบียน -->    student3

นักเรียน ม.4  ใช้รหัสลงทะเบียน -->    student4

นักเรียน ม.5  ใช้รหัสลงทะเบียน -->    student5

นักเรียน ม.6  ใช้รหัสลงทะเบียน -->    student6