จุดประสงค์รายวิชา 

  1. มีความเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล นิติกรรม  สัญญา และหน้
  2. มีความเข้าใจหลักการกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
  3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของกฏหมายพาณิชย์
  2. จัดทำเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายพาณิชย์
คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาเกี่ยวกับประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย  บุคคล  นิกรรม  สัญญา และหนี้เอกเทศสัญญาเฉพาะ สัญญาที่เกี่ยวกับการซื้อขาย เช่าซื้อ จ้างทำของ รับขนส่ง  การยืม  การค้ำประกัน  การจำนอง-จำนำ  การฝากทรัพย์  เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทนนายหน้าและประกันภัยและวิธีการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
2. วิเคราะห์งาน ใช้ผังงานและรหัสเทียม เพื่อลำดับขั้นตอนการทำงาน
3. ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอย่างง่าย
4. ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานเบื้องต้น
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์งาน
2. ออกแบบ เขียนผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithms)
3. เขียนโปรแกรมธุรกิจอย่างง่าย

คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม และการวิเคราะห์งาน
ผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithms) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม คำสั่งคำนวณ เงื่อนไข กรณี
และการทำซ้ำ การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
          1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ
          2.  มีทักษะในการใช้โปรแกรมนำเสนอ
          3.  ผลิตชิ้นงานและนำเสนอผลงาน
          4.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
          1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ
          2.  การออกแบบงานนำเสนอตามลักษณะงาน
          3.  ผลิตชิ้นงานนำเสนอโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานนำเสนอ การถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม (Story Board) การผลิตชิ้นงานนำเสนอ การใช้ภาษา การนำเสนอข้อมูล


จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์พกพา
3. มีทักษะในการติดตั้ง ใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ และโปรแกรมยูทิลิตี้
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และรบบปฏิบัติการ
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์พกพา 
ปฏิบัติการใช้คำสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
3. ติดตั้งและใช้ระบบปฏิบัติการทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard)

คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่
และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Propietary) และระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) บนเครื่องข่าย ลูกข่าย และอุปกรณ์พกพา การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและ
โปรแกรมยูทิลิตี้


จุดประสงค์รายวิชา

    1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของภาพกราฟิก
    2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก
    3. มีทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิก
    4. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิก
    5. จัดการแฟ้มภาพกราฟิก
    6. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมมรรถนะรายวิชา
    1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิก
    2. ออกแบบกราฟิกตามหลักองค์ประกอบศิลป์
    3. สร้างภาพกราฟิกและจัดการแฟ้มภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap 
ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก
การสร้างและตกแต่งภาพกราฟิก การจัดการแฟ้มภาพกราฟิก ความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector และ Bitmap