จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
2. สามารถวิเคราะห์ออกแบบผังงาน รหัสเทียม และขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm)
3. สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
4. สามารถเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานเบื้องต้น
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
2. วิเคราะห์ออกแบบผังงาน รหัสเทียมและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm)
3. ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
4. เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานเบื้องต้น
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเทียม และ
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา  (Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรมคำสั่งการคำนวณ เงื่อนไขกรณี และการทำซ้ำ การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์
2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระยวนการใช้เครื่องมือการสร้างเว็บไซต์
3. ออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บไซต์
4. ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บไซต์
5. ติดตั้งและอัพโหลด (Upload) เว็บไซต์   
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

 สมรรถนะรายวิชา
1 .แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ โครงสร้างการทำงาน และไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาในการสร้างเว็บไซต์
2. ประยุกต์ใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสร้างเว็บไซต์และการติดตั้งและอัพโหลด(Upload)เว็บไซต์

 คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ และการอัพโหลด(Upload)เว็บไซต์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
   1. เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
   2. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary)
    และเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard)
   3. สามารถติดตั้งใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบ
    ที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard)
   4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง
 
สมรรถนะรายวิชา
   1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
   2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
   3. ติดตั้งและใช้ระบบปฏิบัติการทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที่เป็น
มาตรฐานเปิด (Open Standard)
 
คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  หลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ
การติดตั้งระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิตี้ของระบบปฏิบัติการ


20204-2109 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                   2-2-3
                 (Production of print media)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
2. เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
3. สามารถออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
3. ปฏิบัติการออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์กระบวนการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์  ปฏิบัติการ
ออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป