จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

   1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการขององค์ประกอบศิลป์  สำหรับงานคอมพิวเตอร์

   2. เข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์  จำแนก ธาตุทางทัศนศิลป์  หลักการและกฎเกณฑ์ขององค์ประกอบศิลป์

   3. เข้าใจในการจัดพื้นที่จุดสนใจของวัตถุ การเน้น การจัดวางตำแหน่งวัตถุและจัดวางวัตถุชนิดต่าง ๆ

   4. สามารถออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

   5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง

สมรรถนะรายวิชา

   1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์  จำแนก ธาตุทางทัศนศิลป์  หลักการและกฎเกณฑ์ของ

   องค์ประกอบศิลป์

   2. แสดงความรู้การจัดพื้นที่จุดสนใจของวัตถุการเน้นการจัดวางตำแหน่งวัตถุและจัดวางวัตถุชนิดต่าง ๆ

   3. ออกแบบสื่อดิจิทัลตามหลักการของการจัดองค์ประกอบศิลป์

   4. ปฏิบัติการออกแบบ สร้าง แก้ไข และตกแต่งชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการขององค์ประกอบศิลป์  การจำแนก ธาตุทางทัศนศิลป์  หลักการและกฎเกณฑ์ขององค์ประกอบศิลป์  การจัดพื้นที่จุดสนใจของวัตถุ การเน้นการจัดวางตำแหน่งวัตถุและจัดวางวัตถุชนิดต่าง ๆ การออกแบบ สร้าง แก้ไขและตกแต่งชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
20200-1005 พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น                  0-4-2
                  (Basic English Typing)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์อังกฤษ
2. มีทักษะในการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส
3. มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ 

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัส
2. พิมพ์สัมผัสแป้นพิมพ์ต่าง ๆ ตามหลักการ
3. คำนวณคำสุทธิตามหลักเกณฑ์
4. พิมพ์จดหมายธุรกิจตามหลักการ
5. ดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ 

คำอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพ์อังกฤษแบบสัมผัสการพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข สัญลักษณ์  เครื่องหมาย การพิมพ์ประโยค การคำนวณคำสุทธิ จดหมายธุรกิจ และการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์