คำอธิบายรายวิชา

                                                     รหัสวิชา 20200-1002 ชื่อวิชา การบัญชีเบื้องต้น
                                                             ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1                                                                                                  

                                                                         สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน  สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด 2 ช่อง ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการชนิด 6 ช่อง งบการเงินปรับปรุง ปิดบัญชี และสรุปวงจรบัญชี