************************

นักเรียนลงทะเบียนเข้าครั้งแรก ด้วยรหัสผ่าน (Enrolment key) 123456

***************************************************************

นักเรียนลงทะเบียนเข้าครั้งแรก ด้วยรหัสผ่าน (Enrolment key)  123456

***************************************************************

นักเรียนลงทะเบียนเข้าครั้งแรก ด้วยรหัสผ่าน (Enrolment key)  123456

***************************************************************

นักเรียนลงทะเบียนเข้าครั้งแรก ด้วยรหัสผ่าน (Enrolment key)  123456

***************************************