นักเรียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้โดยใช้รหัสผ่านสำหรับการลงทะเบียนครั้งแรกคือ  t123 

นักเรียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้โดยใช้รหัสผ่านสำหรับการลงทะเบียนครั้งแรกคือ  t123 

นักเรียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้โดยใช้รหัสผ่านสำหรับการลงทะเบียนครั้งแรกคือ  t123 

ครูและนักเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาด้วยรหัส teams2020