Course Image ห้องสมุดออนไลน์ Self enrolment

ห้องสมุดออนไลน์ Self enrolment

นักเรียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้โดยใช้รหัสผ่านสำหรับการลงทะเบียนครั้งแรกคือ  t123 

Course Image คลังข้อสอบ GAT/PAT/ONET/9 วิชาสามัญ Self enrolment

คลังข้อสอบ GAT/PAT/ONET/9 วิชาสามัญ Self enrolment

นักเรียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้โดยใช้รหัสผ่านสำหรับการลงทะเบียนครั้งแรกคือ  t123 

Course Image วิดิโอช่วยสอน

วิดิโอช่วยสอน

นักเรียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้โดยใช้รหัสผ่านสำหรับการลงทะเบียนครั้งแรกคือ  t123