ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 18595 หนิฟิรดาว วัธนาทร 29/7/2562 5/8/2562 12/9/2562
2 18583 รูสนานี ยะโก๊ะ 15/7/2562 22/7/2562 29/7/2562
3 18915 อีมาน ลาเต๊ะมูหะมะ 1/7/2562 8/7/2562 8/7/2562
4 18915 อีมาน ลาเต๊ะมูหะมะ 21/6/2562 28/6/2562 1/7/2562
5 18654 นูรอยฮาน มะยิ 14/6/2562 21/6/2562 21/6/2562
รูปปกหนังสือ