ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19259 แวคอลีเย๊าะ ยาโงะ 23/9/2561 30/9/2561 9/10/2561
2 18494 ฮามีดะห์ ซาฟา 21/9/2561 28/9/2561 21/9/2561
3 19500 พิมพ์มาดา อิยุโสะ 13/9/2561 20/9/2561 20/9/2561
4 18583 รุสนานี ยะโก๊ะ 11/9/2561 18/9/2561 12/9/2561
5 18515 นัจยูวา บาเหม 30/8/2561 6/9/2561 9/9/2561
12
รูปปกหนังสือ