ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 23453 ฟัยเซียร์ กาเต๊ะ 31/8/2565 7/9/2565 15/9/2565
2 ครูกูรัยนี นินาวา 6/7/2565 27/7/2565 28/8/2565
รูปปกหนังสือ