ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 22103 สีตีนูรไลลา เจะสนิ 8/8/2565 15/8/2565 15/8/2565
2 20497 นุรหาซีกีน อาฮา 20/7/2565 27/7/2565 31/7/2565
รูปปกหนังสือ