ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21393 ฟาตีฮะห์ สาและ 11/1/2566 18/1/2566 25/5/2566
2 20635 ฮาสาน๊ะห์ ยีกับจี 28/12/2565 4/1/2566 5/1/2566
3 22706 นูรฮูดา มะยีงอ 14/12/2565 21/12/2565 21/12/2565
4 22376 รุวัยดา บาฮา 16/11/2565 23/11/2565 22/11/2565
5 22640 อามัล สือรี 6/9/2565 13/9/2565 11/9/2565
12
รูปปกหนังสือ