ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20628 จั๊ฟนีย์ วิชา 28/6/2562 5/7/2562 12/7/2562
รูปปกหนังสือ