ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21559 หะฟีเส๊าะ ดามาลอ 11/7/2562 18/7/2562 18/7/2562
2 20097 ยัสมี กะดะแซ 27/6/2562 4/7/2562 8/7/2562
3 20776 แวฟาตีฮะห์ ยาโงะ 17/6/2562 24/6/2562 24/6/2562
รูปปกหนังสือ