ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21998 ซารีนา หลีหมัด 30/7/2562 6/8/2562 19/8/2562
2 21998 ซารีนา หลีหมัด 22/7/2562 29/7/2562 30/7/2562
3 21319 วาฮีดา ดือเระ 16/6/2562 23/6/2562 27/6/2562
รูปปกหนังสือ