ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19661 นาอีลาฮ อาบูบากา 20/12/2561 27/12/2561 14/3/2562
2 19661 นาอีลาฮ อาบูบากา 13/12/2561 20/12/2561 20/12/2561
รูปปกหนังสือ