ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 20820 ฟาเดียร์ สาเล็ง 20/5/2562 27/5/2562 23/5/2562
2 20512 นูรีดา การี 5/5/2562 12/5/2562 13/5/2562
3 19184 ยัสมีน สาเมาะ 18/12/2561 25/12/2561 24/12/2561
4 18784 กามีละ ลือมาแต 12/12/2561 19/12/2561 16/12/2561
5 21041 ซอฮาด้า เกปัน 11/12/2561 18/12/2561 12/12/2561
12
รูปปกหนังสือ