ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19184 ยัสมีน สาเมาะ 18/12/2561 25/12/2561 24/12/2561
2 18784 กามีละ ลือมาแต 12/12/2561 19/12/2561 16/12/2561
3 21041 ซอฮาด้า เกปัน 11/12/2561 18/12/2561 12/12/2561
4 19320 นูรอารีษา อุมา 2/12/2561 9/12/2561 9/12/2561
รูปปกหนังสือ