ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19184 ยัสมีน สาเมาะ 13/1/2562 20/1/2562
2 20291 อามี สันบากอ 18/12/2561 25/12/2561 13/1/2562
3 19040 ลลิตา ปูเงิน 13/12/2561 20/12/2561 18/12/2561
4 19462 ซัลวา เจ๊ะอะ 2/12/2561 9/12/2561 12/12/2561
รูปปกหนังสือ