ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19658 ฮุสนา ยีมะมิง 28/2/2562 7/3/2562 11/3/2562
2 19658 ฮุสนา ยีมะมิง 20/2/2562 27/2/2562 28/2/2562
3 19184 ยัสมีน สาเมาะ 13/1/2562 20/1/2562 1/2/2562
4 20291 อามี สันบากอ 18/12/2561 25/12/2561 13/1/2562
5 19040 ลลิตา ปูเงิน 13/12/2561 20/12/2561 18/12/2561
12
รูปปกหนังสือ