ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 18515 นัจยูวา บาเหม 25/2/2562 4/3/2562 14/3/2562
2 18231 นูรีดา มะมิง 11/2/2562 18/2/2562 25/2/2562
3 19040 ลลิตา ปูเงิน 12/12/2561 19/12/2561 7/2/2562
4 20081 นูรฟัจญรีน หลีหนุด 2/12/2561 9/12/2561 11/12/2561
รูปปกหนังสือ