ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19040 ลลิตา ปูเงิน 12/12/2561 19/12/2561
2 20081 นูรฟัจญรีน หลีหนุด 2/12/2561 9/12/2561 11/12/2561
รูปปกหนังสือ