ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21852 ธนัชชา ยกแก้ว 2/10/2561 7/10/2561 7/10/2561
รูปปกหนังสือ