ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21536 นูรอัซวาน เจะเมาะ 26/9/2561 3/10/2561 27/9/2561
2 21644 ซาฟิตรี มะเซ็ง 20/9/2561 27/9/2561 25/9/2561
รูปปกหนังสือ