ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19522 ฟาฏีละห์ ปิยา 1/10/2561 7/10/2561 8/10/2561
2 19658 ฮุสนา ยีมะมิง 13/9/2561 20/9/2561 23/9/2561
3 19658 ฮุสนา ยีมะมิง 4/9/2561 11/9/2561 13/9/2561
4 19658 ฮุสนา ยีมะมิง 27/8/2561 3/9/2561 4/9/2561
5 19658 ฮุสนา ยีมะมิง 8/8/2561 15/8/2561 27/8/2561
รูปปกหนังสือ