ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 18790 จิตติญา หมานสนิ 27/9/2561 4/10/2561 7/10/2561
2 18790 จิตติญา หมานสนิ 12/9/2561 19/9/2561 27/9/2561
3 18790 จิตติญา หมานสนิ 5/9/2561 12/9/2561 12/9/2561
4 19658 ฮุสนา ยีมะมิง 27/8/2561 3/9/2561 4/9/2561
5 19658 ฮุสนา ยีมะมิง 8/8/2561 15/8/2561 27/8/2561
รูปปกหนังสือ