ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 18231 นูรีดา มะมิง 11/2/2562 18/2/2562 19/2/2562
2 20964 จารีต้า สุเมนทร์ 5/2/2562 12/2/2562 7/2/2562
3 18926 มาริณีย์ สมาแอ 24/1/2562 31/1/2562 31/1/2562
4 18926 มาริณีย์ สมาแอ 15/1/2562 22/1/2562 24/1/2562
5 18950 ซูบีรา ช่วยบำรุง 9/1/2562 16/1/2562 15/1/2562
1234
รูปปกหนังสือ