ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19733 สุไรดา อาแว 9/8/2561 16/8/2561 11/9/2561
รูปปกหนังสือ