ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19956 ฟารีญาร์ อาลี 25/12/2561 31/12/2561 16/1/2562
2 20135 กัณฑิมา อีสอปูเต๊ะ 12/12/2561 19/12/2561 24/12/2561
3 17836 ซัมซียะห์ สะเต็ง 21/11/2561 28/11/2561 27/11/2561
4 19733 สุไรดา อาแว 9/8/2561 16/8/2561 11/9/2561
รูปปกหนังสือ