ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 19809 อัสหมะ สาและ 19/9/2561 26/9/2561 26/9/2561
2 19012 อัสวานี สะวี 10/9/2561 17/9/2561 17/9/2561
3 18793 ซารีฮะห์ ดอเส็ง 2/9/2561 9/9/2561 4/9/2561
4 18583 รุสนานี ยะโก๊ะ 7/8/2561 14/8/2561 26/8/2561
รูปปกหนังสือ