ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 21637 ดามีญา สีเดะ 2/10/2561 7/10/2561 3/10/2561
2 18698 ยัสมีน ปะดอ 16/7/2561 23/7/2561 10/9/2561
รูปปกหนังสือ