ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 18705 วันนูรสุริยาณี ดอเลาะ 17/2/2562 24/2/2562
2 18546 นูร์ฮูดา มูดอราแม 5/2/2562 12/2/2562 6/2/2562
3 20905 ซอฟียะห์ แยนา 24/1/2562 31/1/2562 29/1/2562
4 20789 นิลาตีฟะห์ โตะลู 17/1/2562 24/1/2562 24/1/2562
5 18784 กามีละ ลือมาแต 26/12/2561 3/1/2562 3/1/2562
123
รูปปกหนังสือ