ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 18790 จิตติญา หมานสนิ 11/12/2561 18/12/2561 16/12/2561
2 18790 จิตติญา หมานสนิ 29/11/2561 6/12/2561 11/12/2561
3 18793 ซารีฮะห์ ดอเส็ง 19/11/2561 26/11/2561 29/11/2561
4 19087 อาซีซ๊ะ เมาะหนิ 12/11/2561 19/11/2561 19/11/2561
5 18531 ฮัลวา หะยีสาแม 4/11/2561 11/11/2561 12/11/2561
12
รูปปกหนังสือ