ประวัติการยืม

#
ผู้ยืม
วันที่ยืม
กำหนดคืน
วันที่คืน
1 ครูฮาซือน๊ะ สะมะแอ 21/6/2561 12/7/2561 17/10/2561
2 ครูฮาซือน๊ะ สะมะแอ 27/5/2561 17/6/2561 21/6/2561
รูปปกหนังสือ