ประกาศ! ระบบบันทึกการมาเรียนจะย้ายไปรวมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดยจะอยู่ที่เมนูเช็คชื่อ ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังรูป